De effectieve leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. drager zijn van een diploma van dokter in de geneeskunde, ingeschreven in de Orde der Geneesheren van zijn provincie en noch tijdelijk, noch definitief vervallen zijn van het recht zijn beroep in België uit te oefenen;
 2. daarenboven:
  – drager zijn van een diploma van acupunctuur, afgeleverd door een onderwijsinstelling erkend door onderhavige beroepsvereniging;
  – de geneesheren, die geen drager zijn van een dergelijk diploma kunnen niettemin worden toegelaten;

  1. ofwel om redenen van notoriëteit of hun werk in acupunctuur. In dat geval, moet de kandidatuur voorgelegd worden voor advies aan een toelatingscommissie, waarvan de samenstelling door de directieraad werd bepaald;
  2. ofwel na het afleggen van een toelatingsexamen voor een jury waarvan de samenstelling door de directieraad werd bepaald.
   Het examen is openbaar en gratis.