Beroepsvereniging

Ontdek de doelstellingen van de beroepsvereniging der Geneesheren Acupuncturisten van België.

Doel

De doelstellingen van de beroepsvereniging der Geneesheren Acupuncturisten van België zijn:

 1. De gemeenchappelijke belangen van de geneesheren acupuncturisten bij de uitoefening van hun specialiteit te verdedigen;
 2. Het vastleggen van de criteria van de beroeps-bekwaamheid te bekomen door een behoorlijke opleiding;
 3. Te ijveren voor de studie, de officiële erkenning van de acupunctuur en het vastleggen van een statuut van geneesheer-acupuncturist;

Taal

Het Frans en het Nederlands zijn de officiële talen.

Erkende Scholen

Voor België :

 • De Belgische Vereniging voor Artsen Acupuncturisten (BVAA)
 • Le Centre d’Etudes de Médecine Chinoise et d’Acupuncture (CEMCHA)

Adres

Dr. Paul Lauwers
Hoedemaekerssquare,21 bus 7B, 1140 Brussel
Tel en fax: +32 (0)2.215.75.05
E-mail: dr.plauwers@gmail.com

Leden

De beroepsvereniging groepeert enkel geneesheren acupunc turisten, die in België hun praktijk uitoefenen en die een gespecialiseerde vorming in de acupunctuur genoten hebben.

Er zijn drie categorieën van leden: effectieve leden, geaffili eerde leden en ereleden.

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht en worden opgenomen in de ledenlijst.

Voorwaarden lidmaatschap

De effectieve leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. drager zijn van een diploma van dokter in de geneeskunde, ingeschreven in de Orde der Geneesheren van zijn provincie en noch tijdelijk, noch definitief vervallen zijn van het recht zijn beroep in België uit te oefenen;
 2. daarenboven:
  – drager zijn van een diploma van acupunctuur, afgeleverd door een onderwijsinstelling erkend door onderhavige beroepsvereniging;
  – de geneesheren, die geen drager zijn van een dergelijk diploma kunnen niettemin worden toegelaten;
  1. ofwel om redenen van notoriëteit of hun werk in acupunctuur. In dat geval, moet de kandidatuur voorgelegd worden voor advies aan een toelatingscommissie, waarvan de samenstelling door de directieraad werd bepaald;
  2. ofwel na het afleggen van een toelatingsexamen voor een jury waarvan de samenstelling door de directieraad werd bepaald.
   Het examen is openbaar en gratis.

Geaffillieerde leden zijn:

 1. hetzij kandidaten om effectief lid te worden, die wachten op een beslissing van de directieraad hierover;
 2. hetzij dokters in de geneeskunde, die de doelstellingen van de beroepsvereniging willen ondersteunen.

Om erelid te zijn moet men:

 1. hetzij oud effectief lid geweest zijn;
 2. hetzij, zonder ooit lid te zijn geweest van de beroepsvereniging, aktieve steun betekenen, door zijn kwaliteiten of zijn activiteiten, aan de doelstellingen van de beroepsvereinging.