Opleiding acupunctuur

Opleiding: duur en spreiding
Wij zijn fier om onze vernieuwde cursus voor te stellen gespreid over twee jaar opleiding in de plaats van drie jaar zoals vroeger. De cursus is online beschikbaar voor de ingeschreven studenten.
De opleiding volgt de academische jaarindeling en loopt van september-oktober tot in juni van het volgend jaar. Er zijn 6 weekends, waarbij lezingen worden gegeven op zaterdag van 09:30-17:00u en op zondag van 09:30-13:30u. Er is een middagpauze op zaterdag voor een maaltijd. Er is een koffiepauze in de voormiddag en in de namiddag.

Didactische methode
De cursus wordt online aangeboden in de vorm van powerpoints. De lezingen worden derhalve geruggensteund door animatie die de leerinhoud sterk visueel begeleidt, zodat overbodige theoretische uiteenzettingen in de vorm van lopende tekst worden vermeden. De leerinhoud zelf is up to date en houdt ook een bijscholing in op gebied van klassieke geneeskunde voor artsen. De thema’s vertrekken vanuit de klinische ervaringswereld van de arts zoals deze zich voordoen tijdens zijn praktijk.

AcumodelBronzeThorax800x600(1)Opleiding praktijkervaring acupunctuur
Er worden in elk weekend steeds praktische demonstraties voorzien, voor puntenlokalisatie, naaldmanipulatie voor het opwekken van het karakteristiek naaldgevoel en het toelichten van puntencombinaties. De studenten kunnen ook afspreken om patiënten mee te brengen naar de cursus voor casuïstiek. Er kan gezorgd worden voor aansluiting met de thema’s van de lezingen. Locoregionaal praktijkbezoek bij een docent of een student is eveneens mogelijk.

Online feedback voor student en docent
Elk hoofdstuk van de leerinhoud wordt aangevuld met nota’s die door minstens één student online worden geplaatst. Elke student kan dan zijn eigen nota’s onmiddellijk vergelijken met de nota’s online. Deze interactieve didactische methode levert een belangrijk voordeel voor de hoofddocent omdat hij feedback krijgt over hoe zijn boodschap in real time is overgekomen. De nota’s worden derhalve verbeterd waar nodig of aangevuld met informatie die de lesgever belangrijk vindt, maar niet werd weergegeven in een studentennota. Het stelt zowel de student als de docent dus in de gelegenheid op eventuele moeilijkheden terug te komen tijdens het volgend opleidingsweekend.

Zelfstudie als inhoudelijke peiling
Elk weekend wordt begeleid van een Quiz online over de geziene leerstof. Deze Quiz heeft tot doel vragen te stellen over de leerinhoud, waardoor deze reliëf krijgt qua belangrijkheid. De Quiz is bedoeld om de student de gelegenheid te geven aan te voelen wat hij nog niet begrepen heeft en daarover interactief vragen te kunnen stellen tijdens een daaropvolgend weekend. De Quiz kan beantwoord worden online door de studenten, zodat de docent kan volgen of de leerinhoud ook daadwerkelijk werd begrepen of niet. Dit stelt de docent in de gelegenheid zijn boodschap te verbeteren, aan te vullen met nieuwe slides of zelfs een nieuw hoofdstuk.

Het examen
Het examen is mondeling, met schriftelijke voorbereiding, op honderd punten. De moeilijkheidsgraad van de Quizzen is bewust moeilijker dan het examen. Tijdige zelfstudie is dus belangrijk. De Quiz krijgt de bijbehorende oplossing online tijdens de maand voor het examen. Tijdens het opleidingsjaar kunnen uiteraard steeds vragen worden gesteld over de leerinhoud en de studenten worden daartoe aangespoord, bij middel van de Quiz. Het examen vindt plaats in juni. Er is mogelijkheid voor een herkansing in september-oktober.

Outcome vorige opleidingsjaren
Onze ervaring strekt zich reeds uit over beide opleidingsjaren. Al onze studenten waren tot nog toe sterk tevreden over de hernieuwde cursus en behaalden allen een graad. Het opzet van de Quiz is zeer goed geslaagd.
Bij interesse kan een afgestudeerde student aangeduid worden, die met plezier op uw vragen aangaande de cursus zal antwoorden.

Hoofddoel en doelgroep
De cursus heeft als hoofdbedoeling een integratie te verwezenlijken tussen de Westerse klassieke geneeskunde en de Oostaziatische geneeswijze. Hierbij wordt een holistische benadering van het klachtenpatroon van de patiënt in zijn totaliteit nagestreefd. De toekomstige dokter-acupuncturist wordt getraind op het herkennen van een patroonconfiguratie. Naaldbehandeling wordt aangeboden als een systeem van neuromodulatie voor zowel orthopedische problemen als klachten op gebied van interne geneeskunde.
De cursus medische acupunctuur is van dokters voor dokters.

Locoregionale bijscholing
Er worden in de loop van dit jaar locoregionale bijscholingen voorzien. Dit is een vorm van promotie, contact met de achterban en regionale aanwezigheid. Indien acupunctuur in België een officiële erkenning krijgt, zal deze bijscholing in aanmerking komen als accrediteringscriterium.

Docenten en contact
De Nederlandstalige cursus wordt geleid door de cursuscoördinator, bijgestaan door 4 docenten. De hoofddocent is Dr.Fossion Jean-Pierre, tevens verantwoordelijke homologatie. Hij is vice-voorzitter van de BVGA. Hij is tevens voorzitter van de wetenschappelijke commissie en stemgerechtigd erelid van de International Council for Medical Acupuncture and Related Technics (ICMART).

Voor meer info kan U terecht:
– op ons sociaal secretariaat: secretariat.abma.bvga@skynet.be
– of bij de hoofddocent: fossion5@netscape.net

Bij interesse, altijd welgekomen!